Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek, który powinien zawierać:

  - imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;

  - rodzaj i nazwę imprezy;

  - informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;

  - informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;

  - wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach
  zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie
  poszczególnych województw;

  - podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 • Do wniosku należy dołączyć:

  - szczegółowy regulamin imprezy, określający w
  szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  - wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i
  zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych
  województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających
  szczególnego zabezpieczenia;

  - program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

  - plan zabezpieczenia trasy lub miejsca;

  - zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w
  przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 91