Nazwa usługi: Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
  • adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków
  • ilość ścieków wytwarzanych na jednego mieszkańca na dobę
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
  • ilość i rodzaj wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi w określonym czasie
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
  • wyniki badania próbek ścieków
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni
  • ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 97